Startpakke

Startpakke

Startpakke

Startpakken for franchising er det prosjektet som bringer deg som blivende franchisegiver, fra det øyeblikket du tar beslutning inntil franchisevirksomheten kan settes i gang. Dette er den vanligste oppdragsformen for Franpartner og er derfor i sine detaljer blitt utviklet svært grundig for å gi best mulig nytte for deg som kunde.

Prosjektet inneholder 4 deler og tar normalt ca. 2½ – 3 måneder å gjennomføre. Arbeidsmetoden bygger på ett arbeidsmøte per uke med mellomliggende arbeid med å finne frem materialer og ta stilling til saksinnholdet. Hvert konsept er unikt, men ved å følge denne metoden, sikrer vi en velfungerende struktur i arbeidet.

Franchiseprospekt
Franchisekonsept
Ekspansjonsplan for franchising
Avtale

Franchiseprospekt

Den første delen i prosjektet angår:

 • Gå gjennom og dokumentere den forretningsvirksomheten som en franchisetaker skal drive med.
 • Ta stilling til hva som skal være med i konseptet
 • Fastsette en generell kapitalbehovsberegning
 • Beregne en rimelig lønnsomhetsutvikling for en franchisetaker

Ved å bruke denne velprøvde metoden tar vi oss gjennom alle delene i forretningskonseptet slik at ikke noe overlates til tilfeldighetene

Resultatet blir et dokument, og når en potensiell franchisetaker har lest gjennom det, forstår han/hun hva det innebærer å bli franchisetaker i den aktuelle kjeden. Forretningskonseptet danner grunnlaget for samarbeidsformer og franchiseavtale:

Generelt innhold:

 • Sortiment
 • Teknisk utrustning
 • Lokaler
 • Innredning
 • Organisasjonen
 • Kompetansekrav
 • Innkjøp
 • Lager
 • Økonomisystem
 • Rapportsystem
 • Kapitalbehov
 • Finansiering
 • Salgskonsept
 • Markedsgrunnlag
 • Målgrupper
 • Markedsplanlegging
 • Profilering
 • Prissetting

Franchisekonseptet

Franchisekonseptet er den delen der vi bestemmer hvordan samarbeidet i kjeden skal fungere. Vi foretar en fordeling av arbeidet i kjeden. Vi bestemmer oss for hvilke rettigheter og plikter partene skal ha. Vi fatter en beslutning om hvordan vi skal forberede franchisetakeren på hans/hennes etablering for å sikre fremgang, det vil si et startprogram. Vi avgjør hvordan vi skal sikre at franchisetakeren holder et bestemt kvalitetsnivå i arbeidet sitt. En råmal for innholdet, det vil si en utviklet innholdsfortegnelse i en driftsmanual, blir opprettet. Innholdet i den servicen, rådgivningen og utdanningen vi tilbyr franchisetakeren, avgjøres også under dette arbeidet.

Fastsettelsen av avgiftsnivåer og betalingsrutiner inngår i denne delen. Disse påvirkes til dels av den plassen som finnes, men også av innholdet i det foranstående.

Formål

For å kunne skrive en franchiseavtale som tjener formålene våre, kreves at vi har tatt tak i de spørsmålsstillinger som avtalen skal regulere. For hvert punkt finnes det muligheter til å gjøre feil som kan få avgjørende betydning for kjedens fremgang. Et samarbeid i en franchisekjede bygger i stor grad på at partene allerede fra begynnelsen har klart for seg de spillereglene som finnes og årsakene til dem. Det gjelder å kunne forsvare innholdet i samarbeidet overfor en kritisk gransker.

Det viktigste formålet med denne gjennomgangen er dog at vi tvinges til å ta stilling til hvordan de viktigste parametrene i samarbeidet skal se ut. Mine erfaringer og eksempler på hvordan andre franchisekjeder har gjort det, gir en god veiledning for arbeidet, men det er det faktiske innholdet i det aktuelle konseptet som er det vesentligste.

Generelt innhold:

 • Arbeidsfordeling – samvirkesystem
 • Rettigheter og plikter
 • Startprogram
 • Grunnlag for manual/håndbok
 • Kvalitetssikringsmetoder
 • Service og rådgivning
 • Utdanning

Ekspansjonsplan for franchising

Når vi har bestemt innholdet i den lokale virksomheten og bestemt oss for hvordan samarbeidet i kjeden skal fungere, konsentrerer vi oss om hvordan kjeden best lanseres og ekspanderer. Ekspansjonsplanen spiller her en viktig rolle i sammenhengen. Utviklingen av en franchisekjede kan være en god investering, men det er ikke et «selvspillende piano». For å havne så lite skjevt som mulig, kreves grundige forberedelser.

Her fatter vi beslutning om vår kravprofil til franchisetakere. Arbeidsmetoden for en effektiv rekruttering gjennomgås. Spørsmålet om hvor, når og basert på hvilke kriterier etableringene skal skje, blir avgjort. Hvordan skal retten til markedsområdet se ut for å gi en god fordel for FT, men ikke begrense ekspansjonen. Hvordan skal kalkyler og annen økonomisk informasjon presenteres for søkerne. Hvordan skal vi kunne sikre god finansiering av FT. Hvordan skal rekrutteringsmaterialet disponeres for å oppnå riktig balanse. Hvordan får vi ambassadører og flyten, men senker faren for å få inn sinker i systemet.

Formål

De franchisekjedene som har gode forutsetninger for lønnsomhet og et godt samarbeid, men likevel ikke vokser og blir framgangsrike, har ofte ett eller flere av følgende problemer felles:

 • Rekrutteringen gir feil franchisetakere
 • Rekrutteringen går for langsomt fordi finansieringen av FT er for vanskelig
 • FT har tidlig gjort feil når det gjelder markedsføringen
 • FT har fått feil forutsetninger når denne ble rekruttert

Ved nøye å gå gjennom på hvilken måte vi skal takle disse spørsmålene og sammenligne med hvordan andre har gjort det, kan vi minimere våre egne feil.

Generelt innhold:

 • Franchiseform
 • Typer franchisetakere
 • Kravprofil for franchisetakere
 • Etableringsplan
 • Markedsinndeling
 • Rekrutteringsplan
 • Rekrutteringsmateriale
 • Presentasjonsmateriale

Franchiseavtale og bilag

Til siste i prosjektet utarbeider og bestemmer vi den franchiseavtalen som franchisegiveren skal inngå med sine franchisetakere. Avtalen kan nå disponeres slik at den dekker alle områdene som er blitt meislet frem i franchiseprospektet og i franchisekonseptet. Vi gjør bruk av den seneste avtaleteknikken innen franchising for å dra nytte av den utviklingen som hele tiden pågår på franchiseavtaleområdet. Det gjelder å skape god balanse mellom en god beskyttelse for franchisegiveren og god salgbarhet for franchisen. Skriver vi avtalen for «løst» gir det oss umiddelbart problemer med styring og ekspansjon. Skriver vi avtalen for «hard» blir det isteden vanskelig overhodet å få franchisetakere.

Når avtalen er fastsatt, skal en erfaren franchisejurist kvalitetssikre avtalen. Juristen blir på den måten satt inn i det aktuelle franchisesystemet og kan deretter lettere hjelpe til i den grad juristtjenester blir aktuelle når det gjelder franchisevirksomheten. Etter at avtalen er fastsatt, øver vi på å forklare og forsvare innholdet i avtalen.

 • Franchiseavtale
 • Konfidensialitetsavtale
 • Husleieavtale
 • Forhåndsavtale
Kontakt oss