Vanlig tilnærming som kan lede feil

En analyse av franchiseavgiftens størrelse kan gjøres fra mange synsvinkler. Det avhenger delvis av at det er flere parter som er involverte og delvis av at det er mange aspekter av spørsmålet. Her er noen vanlige resonnementer og fornuftige motargumenter:

«Avgiftens størrelse må vurderes i forhold til hva man får for den»

Denne tilnærmingen er basert på det syn at summen av de tjenester og fordeler en franchise-tager får gjennom franchisekonseptet, må være stor nok til å rettferdiggjøre avgiften.

Motargument

Det er absolutt et bra argument, men i praksis gir det likevel ikke tilstrekkelig veiledning når det gjelder å fastsette avgiftsnivået. Det ville kreve at alle fordelene var kvantifiserbare og mulige å prissette30, og det ville selvsagt vært ideelt om man kunne redusere spørs­målet til bare dette. Men hvordan setter du en pris på «myke verdier» som for eksempel franchisegiverens knowhow og graden av denne eller varemerkets verdi?

Det er heller ikke mulig bare å trekke ut ett spørsmål, for eksempel spørsmålet om innkjøpsfordeler og markedspris på de tjenester franchisegiveren utfører, og deretter sammenligne det med franchiseavgiften.

For de som ønsker å bygge en fremgangsrik franchise, er det i stedet en klar fordel om avgif­tens størrelse kan relateres til franchisen som helhet fremfor å sammenligne krone for krone.

«Sammenligne avgiften med andre kjeder»

Det er ganske vanlig at man sammenligner avgiften i ulike franchisesystemer. Dette for å få en idé om hvorvidt det gjeldende franchisekonseptets avgift viser avvik i større grad enn det som er vanlig.

Motargument

Forholdene i hvert konsept er selvsagt ikke alltid forskjellige, men for å kunne gjøre en sammenligning må man ha tilgang til alle forhold vedrørende de aktuelle konseptene. Det er ikke sikkert at to konsepter kan sammenlignes, og ikke engang om de tilhører samme bransje. Det er for eksempel lettere for en fremgangsrik kjede å rettferdiggjøre sin franchise avgift enn for en mindre fremgangsrik kjede, selv om den mindre frem­gangsrike utfører flere og mer individuelt verdifulle tjenester for franchisetageren enn den fremgangsrike.


30 Som f.eks. bistand til regnskapsføring.

Kontakt oss