Behovet for arbeidsfordeling

De fleste som driver et foretak, vet at man hele tiden søker mer effektive måter å drive virksomheten på for å minske kostnadene og for å få mer tid til å ta hånd om kjernevirk­somheten. De fleste ser også verdien av å fordele arbeidet, slik at man drar best mulig nytte av alle i foretaket, men fremfor alt de med best forutsetninger til å bidra til et bra resultat.

Man kan sammenligne dette med en lagidrett som for eksempel fotball. Det blir som regel mer vellykket om man sender ballen til en lagkamerat som er bedre plassert. Det vil si, å la andre være med på å bidra til å komme i mål. I lag som består av én eller noen få stjerner, som bare dribler selv, lider laget av ineffektivitet. Blir det straffespark, tar man ikke sjansen på å la hvem som helst stå som eksekutør. Man velger selvfølgelig den som er best på straffespark. Det avgjørende for å lykkes er god organisering, men også kunn­skapen om hvem som er rett person til hver jobb.

Behovet for god organisering er av stor betydning når man skal drive en kjede med selvstendige næringsdrivende, og det er viktig å sette grunnprinsippene for samarbeidet helt fra begynnelsen av. Det er mange mennesker som skal organiseres, og manges ønsker og meninger skal samordnes. Dette er absolutt ikke unikt for franchisekjeder, men det finnes spesielle forutsetninger som spiller inn, og som i visse tilfeller avgjør hvordan sam­arbeidet skal foregå eller utvikle seg. Slike omstendigheter er blant annet:

 • Det råder et forretningsforhold mellom partene.
 • Franchisetageren betaler en avgift som er delvis beregnet for den service som franchise­giveren gir.
 • Franchisegiveren må kunne ta endelige beslutninger om viktige saker.
 • I fellesskap bør kjeden utrette noe som blir klart bedre enn det hver og en vil kunne oppnå på egen hånd.
 • Selvstendig næringsdrivende har ikke for vane å være uten meninger eller mangle drivkraft til å påvirke.
 • Fordeling av ansvarsområder vil være grunnlaget for rettigheter og plikter som er sen­trale i franchiseavtalen.

Det å tenke igjennom arbeidsfordelingen fra begynnelsen av påvirker også franchise­giverens økonomi vesentlig. At kjedekontoret utfører mange servicetiltak for franchise-tagerne er vanligvis ikke et problem i begynnelsen, når man har få franchisetagere, men det kan bli et problem når kjeden har vokst seg større. Som med mye annet innenfor franchise må man allerede fra starten av planlegge og organisere, slik at det fungerer bra og til en rimelig eller håndterbar kostnad også når kjeden har blitt fullvoksen.

I en filialkjede hvor hovedselskapet eier samtlige enheter, er det lettere å endre arbeidsmåte og organisering fordi eieren omgående kan bestemme for hele kjeden. I en franchise kjede med egeneide lokale enheter (dual franchise) kan man selvfølgelig også endre når nye behov melder seg, men man er mer avhengig av franchisetagernes medvirkning for at en for­andring skal fungere bra. Derfor er det viktig å være nøye fra starten av, slik at:

 • Kostnadene for franchisegiverens arbeidsoppgaver er tilpasset et rimelig fortjeneste­budsjett.
 • Den service franchisetageren får, står i forhold til den avgift som betales. Det er dog viktig å huske at franchiseavgiften både skal dekke retten til å bruke franchisekonseptet og de tjenester franchisegiveren tilbyr.25
 • Én pluss én blir mer enn to.

Det er viktig for enhver næringsdrivende å ha innflytelse, dette gjelder spesielt mennesker som tar en økonomisk risiko. Derfor skal arbeidsfordelingen også vise franchisetagerens mulighet til å delta og påvirke. Ulike typer av samarbeidsgrupper gir mulighet for innflytelse, sam­tidig som utveksling av verdifull erfaring skaper et bedre sluttresultat.26

De viktigste årsakene til at man bør ha en tydelig arbeidsfordeling er:

 • at man ikke umiddelbart må gjøre endringer
 • at kostnadene for de arbeidsområder som faller på franchisegiveren blir rimelige i en fullt utviklet franchisekjede, sett i forhold til franchisegiverens inntekter
 • at samarbeidsmodellen tilfredsstiller franchisetagernes uunngåelige ønske om å kunne påvirke de ulike delene av virksomheten.

Siden alle franchisekonsepter er unike, avhengig av bransje, produkt- eller tjenesteom­råde, bakgrunn og funksjon, varierer blant annet kontrollbehovet. Derfor gir vi bare generelle råd om arbeidsfordelingen for å vise hvordan man kan takle problemstillinger og hva man bør ta hensyn til.

 


25 Her må det tilføyes at franchisegiver selvsagt kan tilby nærmere beskrevne tilleggstjenester som f.eks. regnskapsførsel. I slike tilfeller må dette prises og tydelig skille seg fra franchiseavgift i tradisjonell forstand.

26 Mange kjeder har derfor etablert ulike kjederåd der franchisetagerne kan utøve påvirkning på konsept-spørsmål. Ulike franchisetagerforeninger er også etablert, men med vekslende bifall fra franchise givere.

Kontakt oss