Rådsrepublikken

Hvert foretak og hver bransje har nøkkelområder som er avgjørende for fremgang. Det kan være utvikling av nye produkter eller tjenester. Det kan være utvikling av markeds­føring, salgsmetode eller kostnadskontroll. Generelt kan man si at det er spørsmål om hvilke områder som er nøkkelen til suksess for forretningskonseptet, med andre ord: konseptutvikling.

For å sikre at franchisekjeden får best mulig utbytte av hver enkelts kreativitet og ønske om kontinuerlig forbedring, har mange kjeder dannet råd for hvert viktige område. Til et slikt råd velger franchisegiveren ut de personer i kjeden som har mest å tilføre. Et råd består ofte av 3–5 personer, hvorav noen representerer franchisegiveren og de øvrige franchisetagerne. Noen eksempler på råd som er vanlige:

  • Markedsråd
  • Produktråd
  • Konseptråd.
Rådets rolle

Rådets viktigste oppgave er å oppnå forbedringer på ulike områder. Rådet har en utmer­ket funksjon som tenketank. Kombinasjonen av franchisetagerens kunnskap fra daglig kontakt med kunder og f.eks. en produktutviklers fokusering på det enkelte produkt­område, skaper ofte en utvikling som overgår den enkelte næringsdrivendes evne.

Dessverre er det ikke helt uvanlig at noen ser rådets rolle som et forum for kollektiv forhandling med franchisegiveren i stedet for den tenketanken den er ment å være. Det er helt avgjørende at rådets oppgave ikke blir politisk i den forstand at franchisetagerne utnevner «tillitsrepresentanter» som skal kjøre et franchisetager-kollektivs politiske syns­punkter som er i strid med franchisegivers. I så tilfelle har rådet helt sviktet sin rolle.

Hensikten med å utvikle ett eller flere råd er altså ikke å lage et beslutningsforum i demokratisk forstand. Verdien ligger ikke i at alle skal få mulighet til å delta i beslutnings­prosessen, men i hvorvidt rådet lykkes med å gjøre endringer som gir et bedre resultat for kjeden som helhet og for partene hver for seg.

Når rådet har kommet frem til at noe bør forbedres, er det ikke uvanlig at det testes i en av kjedens enheter. Det er da hensiktsmessig at det er noen av franchisegiverens virksom­heter som blir testenheter. På den måten kan franchisegiveren selv kontrollere at testen blir gjort korrekt, og eventuelle feil i endringen trenger ikke å ramme en franchisetager.

Hvis testen får et positivt utfall, kan franchisegiveren deretter komplettere franchisekon­septet med endringen, hvorpå alle enhetene i kjeden får tilgang til endringen.

For de kjedene som velger å utvikle en «Rådsrepublikk», kan verdien av utviklingen bli svært stor. Hvis man har riktig fokus og unngår feil som nevnt i ovenstående eksempler, er det tilrådelig å utvikle ett eller flere råd.

Kontakt oss