Forfatternes forord

Dette er første utgave av Franchiseguiden i Norge. Boken er oversatt fra den svenske Franchisepraktikan andre utgave (Ideström & Fernlund 2015), men supplert i vesentlig grad med nye emner og henvisninger – i stor grad via fotnoter – til annen juridisk teori og rettspraksis. Boken er i noen grad gitt et mer norsk uttrykk enn hva en streng oversettelse kunne medført.

Ideström har i løpet av de siste 25 årene utviklet en effektiv måte å bygge franchise­systemer på som blir lønnsomme og får en god verdiutvikling. Det er disse metoder og prinsipper som bereder grunnen for Franchiseguiden, sammen med de juridiske delene, som er tuftet på Fernlund og Storløkkens langvarige samarbeid og konsentrerte advokat­praksiser rettet mot franchise og andre vertikale samarbeidsformer.

Fernlund og Storløkken har samarbeidet siden tidlig på 1990-tallet og er eneste medlemmer i hhv. Sverige og Norge av Euro Franchise Lawyer, som er en spisskompetent forening av advokater som i hovedsak praktiserer innenfor franchise og som deler kunnskap og bistår hverandre i konkrete klientspørsmål over landegrensene.

Samarbeidet mellom Ideström, Fernlund og Storløkken har pågått gjennom mange år og bestått i utvikling av mange konkrete franchiser, fra idéstadiet i workshops til videre­utvikling av veletablerte kjeder. Boken må derfor sees på bakgrunn av forfatternes lange praktiske arbeid der ulike spørsmålsstillinger er erfart både i praktisk oppbygging av franchisesystem, samt i og utenfor rettssalen og i styrerommet eller som «ballspiller» for ledere av ulike kjeder.

Vi har valgt å bredde bokens innhold til en kommersiell og en rettslig del. Det er fly­tende overganger, og i det praktiske arbeid er det viktig at samspillet er optimalt. I noen grad har vi også plassert franchise i en større kjederelatert sammenheng og tatt inn en sammenligning mellom franchise og andre kjedeformer. På denne bakgrunn er boken et nybrottsarbeid, slik den norske utgaven i dag fremstår.

Vårt ønske er at boken vil kunne være et nyttig og praktisk verktøy for aktørene innen en franchise eller annen form for vertikalt samarbeid, men også for advokater, studenter og andre som blir stilt overfor spørsmålsstillinger innenfor emnet. Av denne grunn er den norske utgaven, i motsetning til den svenske, i større grad rettet mot rettsutøvere som advokater og dommere.

Det er vårt håp at boken kan bidra til at franchisekjeder bygges på en bedre måte fra bunnen av og at fordeling av rettigheter og plikter – og ikke minst det økonomiske utkomme av samarbeidet – skjer etter grundige overveielser og på en bærekraftig måte.

Vår hensikt er å gradvis supplere med nytt stoff etter hvert som vi ser nyheter av kommersiell eller rettslig art. Emnet er i høy grad internasjonalt via EU-lovgivningen, og strømninger både fra USA og Australia vil på ulikt vis påvirke også det skandina­viske synet på emnet.

En takk til Vera Beate Wangsmo, sekretær i Advokatfirmaet SGB Storløkken AS, som har bistått med oversettelser og utvist stor tålmodighet og viljestyrke i en travel hverdag. En takk også til Magnar Ketil Møkkelgård, som i sin tid utarbeidet sammen­ligningsskjemaet mellom ulike kjedeformer.

Jonas Ideström Anders Fernlund Endre Storløkken

Kontakt oss