Avgiftens størrelse og sammensetning

For å vurdere størrelsen på avgiften må man lage et budsjett. Budsjettet bør inneholde alle kostnader for den markedsføring og de aktiviteter konseptet trenger for å kunne oppnå salgsnivået kjeden ønsker. Kostnaden for dette varierer betydelig mellom ulike typer konsept, så en detaljert rapport er meningsløs å lage her. Det er imidlertid viktig at den som lager budsjettet tar hensyn til at avgiftens størrelse skal dekke behovet både i oppbyggingsfasen og etter at kjeden er fullt utviklet.

Avgiften tas vanligvis ut som en prosentsats av omsetningen. På denne måten blir belastningen fordelt i henhold til evne og til en viss grad etter behov.

Tenk før du begynner – Legg til rette for fremtiden

Når en kjede starter sin ekspansjon, finnes det som oftest bare en eller noen få enheter i kjeden. Markedsføringen man trenger er derfor ofte lokal og har som mål å påvirke kunde basen som er nærmest den aktuelle etableringen.

Siden kjeden ennå ikke er stor nok, finnes det ikke ressurser til eller behov for riksdek­kende markedsføring.

Kjeden har rett og slett ikke nådd en størrelse hvor stordriftsfordeler gjør seg gjeldende i markedsføringen.

Det er i denne startfasen lett å bukke under for argumenter og press om at franchise-tagerne selv skal administrere og ta beslutninger om sin lokale markedsinvestering. Det er dog nødvendig at franchisegiveren tar inn avgiften sentralt før denne eventuelt por­sjoneres ut som et lokalt markedsføringsbidrag. Om man tar inn avgiften sentralt, blir det vesentlig lettere for franchisegiveren å endre fra lokal markedsføring til et nasjonalt medium den dagen det er mer lønnsomt for hele kjeden.

Det er altså klokt å ta ut en godt beregnet avgift for felles salgsfremmende aktiviteter. Avgiften bør faktureres løpende og samtidig med franchiseavgiften. I løpet av utviklings-stadiet kan man la pengene gå tilbake til lokal markedsføring. Når kjeden som helhet senere tjener på å markedsføre seg for flere på en gang, finnes det forutsetninger for å endre praksis. Å kreve inn en ny avgift sentralt etter flere år med lokal håndtering er en svært vanskelig oppgave som ikke anbefales.

Kontakt oss