Nytt kapitel

Kapittel 20 – Eksempler fra virkeligheten

Som franchisegiver bør man være tydelig i sin informasjon vedrørende franchisekonseptet, og ikke forsøke å skjule opplysninger eller pynte på noe. Vi har tidligere omtalt at det i Sverige finnes en lov som krever at franchisegiver gir fremtidige franchisetagere bestemte opplysninger og hvordan tilsvarende forhold vil kunne løses i Norge. Sentral informa­sjon som må omtales er konkurranseforbud. I de fleste franchisekonsepter kreves det et forbud mot konkurranse både i avtaleperioden og i ett år etter kontraktsperioden. Dette er et faktum som bør forklares nøye. Bakgrunnen for forbudet mot konkurranse er at franchisetagere som kommer etter en annen i samme distrikt, bør få tid til å etablere seg før den tidligere franchisetageren kommer tilbake under et nytt varemerke. En slik tidsbegrenset frisone er sanksjonert i gruppeunntaket. Også etter at avtale er signert, bør franchisegiveren være klar i sine handlinger. Hva er franchisegivers forpliktelser og hva skal franchisetagerne engasjere seg i? Jo tydeligere man er både i avtale og håndbok, desto lettere vil samarbeidet gå. Som blivende franchisetager bør man finne ut mest mulig om franchisekonseptet samt gjøre mer enn bare å lese informasjonen og lytte til franchise­giver. Man bør tenke mer som en boligkjøper. Det er ikke nok bare å lese husannonsen og meglerens prospekt eller titte rundt i huset. Mange engasjerer en uavhengig takstmann, som undersøker alt fra grunnen og opp til loftet for å finne alt det tvilsomme som even­tuelt kan innebære trøbbel i fremtiden. Siden det forhåpentligvis skal gjøres en langvarig og lønnsom investering for fremtiden, må man innlede med en grundig undersøkelse.

Som franchisetager bør du være konstruktiv og hele tiden tenke på «teamet» frem­for å kritisere, slik at endringer kan skje til alles beste. Kritikk som skaper splid, bryter ned konseptet snarere enn å bygge noe for fremtiden. I dette kapitlet tar vi for oss noen eksempler fra virkeligheten, for å vise hva man bør eller ikke bør gjøre i et franchisesys­tem. For å anonymisere de involverte parter omskriver vi omstendighetene noe.

Kontakt oss