Startprogram for franchisetagere

Den mest sensitive perioden i samarbeidet mellom franchisetager og franchisegiver er tiden fra en franchiseavtale blir signert til franchisetager har drevet sin virksomhet en stund. Denne perioden danner som oftest grunnlaget for franchisetagerens suksess, og spesielt forholdet mellom franchisetager og franchisegiver. Arbeidet er intensivt i begyn­nelsen, og franchisetagerens engasjement er stort. Det er viktig å ha en plan for det som skal skje i den første intensive tiden og hvem som skal gjøre hva. I det følgende vil vi gå igjennom hva som bør inngå i et startprogram for franchisetagere.

Formalia

Franchisegiveren og franchisetageren må sammen håndtere noen formaliteter før franchiseta-geren kan starte sin virksomhet. Dette arbeidet bør starte i forbindelse med at man skriver avta­len. Skjemaer og ytterligere informasjon fås blant annet fra Foretaksregisteret og Skatteetaten.

 • Opprett selskap
  Man kan opprette selskap direkte gjennom Foretaksregisteret eller kjøpe et såkalt hyl­leselskap, dvs. et ferdig registrert selskap uten virksomhet. I begge tilfeller er det fint om aktuelle blanketter, dokumentasjon og en sjekkliste er klar.
 • Registrer selskapet hos skattemyndighetene
  Registrer franchisetagerens selskap for merverdiavgift og som arbeidsgiver. Riktige blanketter og en sjekkliste benyttes.
 • Regnskapsopplegg
  Møte med franchisetagerens regnskapskontor og revisor for å sørge for at kontoplan, rapportmodeller, rutiner og lignende blir korrekt fra begynnelsen.
 • Gjør de første innkjøpene
  I de aller fleste franchisekonsepter kreves det at franchisetager investerer i spesifikke anleggs- og omløpsmidler knyttet til konseptet. Vilkårene for denne innledende investe­ringen bør legges ved som bilag til franchiseavtalen. Det gjelder å sørge for at dette blir gjennomført i starten.
 • Signér leiekontrakt
  Enten franchisegiveren er ansvarlig for leieavtalen eller ikke, må avtale signeres ogspørsmål i den anledning avklares.
 • Ordne med telefon, IT, strøm og eventuelle tillatelser.
  Skjemaer og sjekklister bør være klare.
 • Rekruttér ansatte
  Hvis franchisetageren skal foreta ansettelser, bør kravprofiler, annonsemateriale, arbeidskontrakter, lønnsvilkår og sjekkliste m.m. være på plass.
 • Kontrollér den innledende økonomien
  Etter at alle de innledende formaliteter og innkjøp er gjort, er det en god idé i felles­skap å kontrollere at den forhåndsberegnede kapitalen som virksomheten har behov for, virkelig er klar. Dessverre hender det at noen av de involverte ikke gjør som de har sagt og lovet. Egenkapital, aksjonærlån, kapitalinnskudd og bankfinansiering blir muligens ikke ordnet slik man var enige om. Dette må sjekkes for at man skal være sikker på at virksomheten får den starten som man opprinnelig har tenkt.

Konseptutdannelse og «training»

Franchisetageren og hans stab bør få den utdannelse/opplæring som trengs for å kunne starte og drive virksomheten før de setter i gang. En konseptopplæring kan vare fra noen dager til flere måneder, avhengig av konseptet og franchisegiverens opplegg. Vanligvis inneholder utdannelsen:

 • bransjeopplæring
 • driftsopplæring
 • marked og salg
 • praksis
 • ansatte og administrasjon.

Vanligvis er det franchisegiveren som arbeider med selve opplæringen, men det er ikke noe i veien for at det engasjeres erfarne veiledere fra andre virksomheter, som f.eks. arbeidsgiverorganisasjoner, bransjeforeninger, leverandører, salgstreningsselskaper eller revisorer. Det er heller ikke uvanlig at erfarne franchisetagere engasjeres til å lære opp nye franchisetagere. Dette kan innebære praksis i franchisetagerens virksomhet, eller det kan være at den erfarne franchisetageren deltar i den nye franchisetagerens virksomhet i en viss tid. Noen kjeder arbeider med faddersystem, hvor den nye franchisetageren får en spesiell franchisetager som fadder i startfasen.

Kontakt oss