Lov om franchisegivers informasjonsplikt

Denne svenske loven blir populært kalt franchiseloven. Norge har ikke vedtatt en tilsva­rende lov, og det er i skrivende stund heller ingen lovforslag om dette. Vi finner grunn til å orientere om loven, idet vi tilrår at franchisegivere overveier å gi forhåndsinforma­sjon i tråd med loven. Dette fordi norsk bakgrunnsrett om lojalitet i kontraktsforhold, læren om bristende forutsetninger, langt på vei tilsier at sentral informasjon må gis av en franchise giver før en franchiseavtale inngås, og loven vil gi god veiledning om hva infor­masjonen bør fokuseres mot. Vi presiserer at ikke alle krav etter den svenske loven ville følge av norsk bakgrunnsrett og at det vil måtte foretas en helhetsvurdering av hva som burde vært opplyst etter norsk rett, avhengig av de konkrete forhold.

Den svenske loven trådte i kraft 1. oktober 2006 og er kjent som en disclosure-lov, noe som betyr en lov som tar sikte på å gi informasjon til avtaleparten. Denne loven vil bli presentert i detalj i Kapittel 16, Franchisegivers opplysningsplikt – franchiseloven.

Kontakt oss