Svensk Franchise og HUIs undersøkelse i 2014

Handelns Utredningsinstitut HUI gjennomfører jevnlig undersøkelser av utviklingen i det svenske franchisemarkedet på oppdrag av Svensk Franchise. Formålet er å kartlegge forretningsmodellens utvikling og dens betydning for svensk økonomi. For den som er interessert i undersøkelsen i sin helhet, kan den lastes ned fra Svensk Franchises hjem­meside: www.svenskfranchise.se.

For Norge er det foretatt en kartleggingsstudie av norske kjeder i 2012, som kan fås ved henvendelse til Cappa Search/Consulting: www.cappa.no.

Omsetningen øker fra 109 milliarder til 225 milliarder på seks år

Siden forrige utgave av FranchisePraktikan har omsetningen i svenske franchiseforetak nærmest eksplodert. Omsetningen i 2008 var 109 milliarder (SEK), fem år senere, i 2013, hadde omsetningen nesten doblet seg til hele 215 milliarder. Prognosen for 2014 var 225 milliarder.

Figur 1: Kilde: Svensk Franchise og HUIs undersøkelse 2014.
Figur 1: Kilde: Svensk Franchise og HUIs undersøkelse 2014.

Cirka 700 franchisekjeder og 30.000 franchisetagere i Sverige i 2014

Det kreves muligens en mer detaljert forklaring på den store veksten i det svenske franchise­markedet. Den rent tekniske forklaringen på den progressive veksten i salget er at:

 • antallet franchisekjeder øker
 • antallet franchisetagere i hver franchisekjede øker
 • hver franchisetager øker sitt salg og selger mer etter noen års drift sammenlignet med sitt første driftsår.

Vekst er rett og slett en naturlig del av en franchises struktur. De to første punktene om at antall kjeder og franchisetagere øker er alminnelig kjent. Det ikke alle tenker på, er imidlertid at de fleste franchisetagere er helt nye selskaper som starter fra null. Vi vet alle at det første driftsåret ofte er det mest krevende, men hvis forretningsideen er god, blir år to, tre osv. vanligvis bedre. Sammenlagt gir dette en progressiv økning.

Utviklingen av antall franchisetagere i de svenske franchisekjedene har vært som

Figur 2: Kilde: Svensk Franchise og HUIs undersøkelse 2014.
Figur 2: Kilde: Svensk Franchise og HUIs undersøkelse 2014.

Ifølge HUIs undersøkelse fra 2014 finnes det ca. 30.000 franchisetagere fordelt på totalt ca. 700 franchisekjeder i Sverige (det er antatt noe over halvparten i Norge).

Kilde: Svensk Franchise og HUIs undersøkelser 2002-2014.
Kilde: Svensk Franchise og HUIs undersøkelser 2002-2014.

Kunnskap om franchise som metode begynner å øke hos befolkningen. Dette har skjedd i takt med at flere foretak begynte å bruke samarbeidsformen og at flere og flere mennes­ker driver foretak innenfor franchise. Men det faktum at flere kjente foretak har anvendt og anvender seg av franchise, skaper også en oppmerksomhet som er viktig for hvordan franchise oppfattes av allmennheten.

At foretak som Posten, IKEA, COOP, Swedbank og Länsförsäkringar i Sverige og Posten, NorgesGruppen og Rema 1000 og If i Norge driver franchise, skaper ofte forundring. Når man har forstått at så allment respekterte foretak anvender franchise, styrker dette i alminnelighet synet på franchise som forretningsmodell.

Når ulike foreteelser på markedet ekspanderer og når et visst punkt, tar ekspansjonen ofte av og økningen blir progressiv – og i visse fall eksplosjonsartet. Franchise i Sverige begynner nå å nærme seg dette punktet når det gjelder avgjørende faktorer som:

 • antall franchisekjeder
 • antall fremgangseksempler
 • mediedekning
 • antall vel respekterte foretak som anvender franchise.

Det er derfor en vanlig oppfatning at franchise i Sverige og Norge har kommet i en situa­sjon nå hvor vi kan forvente oss en progressivitet i ekspansjonen de neste decenniene.

Franchise – en betydelig faktor i samfunnsøkonomien

Franchisemarkedets vekst har også betydning for svensk samfunnsøkonomi. Våren 2014 sysselsatte franchiseforetak i Sverige ca. 125.000 personer. Til sammenligning med andre tradisjonelle svenske forretningsområder, sysselsetter bilbransjen ca. 71.000 personer, skogsindustrien ca. 73.000 personer og stålbransjen 17.200. Ettersom franchisekjedenes intensjon er å spre seg utover hele landet, får deres virksomhet betydning for store deler av landet fremfor konsentrert til storbyer eller visse områder. Det er ikke bare virksomhe­tens utstrekning som er av betydning for samfunnsøkonomien. En ekspansjon har også regionalpolitisk betydning.

Figur 3. Kilde: Svensk Franchise og HUIs undersøkelse 2014.
Figur 3. Kilde: Svensk Franchise og HUIs undersøkelse 2014.

I 2009-utgaven av FranchisePraktikan skrev vi at franchise i Sverige hadde nådd et kritisk punkt når det gjelder noen avgjørende faktorer. Disse forholdene var:

 • antall franchisekjeder
 • antall fremgangseksempler
 • mediedekning
 • antall vel respekterte foretak som anvender franchise.

Vi trodde i 2009 at Sverige hadde kommet i en situasjon der vi kunne forvente oss en progressivitet i ekspansjonen. Tallene synes å tyde på at vi fikk rett, så nå er det tid for en ny prognose:

Vår prognose for 2020

Antall franchisekjeder: 1.000 kjeder
Antall franchisetagere: 45.000 franchisetagere
Omsetning: 350 milliarder kroner
Ansatte: 200.000 ansatte

Det skal bli spennende å se hvor nærme vi kommer.

Kontakt oss