Hvorfor finansiere franchisetagere?

Det finnes selvfølgelig ingen hundre prosent garanti for suksess selv om forretningsvirk­somheten drives som franchise. Risikoelementet er sammen med forretningsmuligheten det viktigste tema for analyse når det gjelder all virksomhet.

Det finnes imidlertid svært gode argumenter for at risikoen vil bli mindre i et fran­chisekonsept enn om man etablerer et selskap utenfor et franchisekonsept. I kapittel 2 omtaler vi endel funn fra ulike undersøkelser om franchise. Følgende funn er blant de aller beste argumentene for franchise, ut fra et finansielt perspektiv:

 • Franchiseforetak har lavere konkursfrekvens.
 • Franchisekjeder ekspanderer raskere.

Som vi angir i kapittel 2, er årsakene til lavere konkursfrekvens følgende:

 • Forretningsideen er utprøvd.
 • Det finnes som oftest flere potensielle franchisetagere å velge i.
 • Løpende økonomisk oppfølging og kontroll av franchisetagerens økonomi.
 • Varemerkets styrke.

Dette er definitivt svært gode argumenter som kan brukes til å overbevise banker og andre finansiører om at de bør finansiere franchisetagere, men en franchisegiver kan senke risi­koen ytterligere uten for den saks skyld å øke risikoen for seg selv i noen større utstrekning.

Måter å senke risikoen på uten at risikoen øker for franchisegiveren

I en franchisekjede finnes det ulike måter å senke risikoen på for finansiører uten å øke den for franchisegiveren. Det man dermed kan oppnå er å unngå, eller i det minste redu­sere, finansiørens krav til sikkerhet eller høyere egenkapital fra franchisetageren.

Eiendeler

De eiendelene som skal finansieres i et nytt foretak, har i stor grad et lite, eller i mange tilfeller et ikke-eksisterende, annenhåndsmarked. Eksempler på slike eiendeler er:

 • kontormaskiner
 • kontormøbler
 • butikkinnredning
 • skilter

Annenhåndsmarkedet for butikkinnredning er ikke spesielt stort, men innkjøpsprisen er ofte ganske høy. En butikkinnredning er ofte spesialtilpasset den aktuelle virksomheten. Derfor er det sjelden mulig å få brukt denne i en ny virksomhet. Skilter kan også være en kostbar investering som er spesialtilpasset den aktuelle virksomheten. Ved en konkurs betraktes det som nesten umulig å få noe for skilt som har vært i bruk i virksomheten.

Dette innebærer at når en bank skal finansiere et nytt selskap, vil slike eiendeler ikke blir tillagt noen verdi i det hele tatt. Dermed øker kravet til høyere egenkapital eller ekstra sikkerhet.

Siden alle franchisekjeder bygger på og styres etter et felles forretningskonsept, betyr dette at alle franchisetagere innenfor kjeden har samme type eiendeler som skal finan­sieres. Ettersom franchisekjeden vokser kontinuerlig, oppstår det fortløpende et behov for de samme eiendelene: lager, innredning, maskiner, skilter med mer. Dette skaper et stadig voksende marked for de eiendeler som er spesielle for franchisekjedens forret­ningskonsept:

 • Hvis ett franchiseforetak går konkurs, kan en annen, ny franchisetager kjøpe de eien­delene som inngår i konkursboet. Dermed skapes det et marked for eiendeler som ellers ville ha fått en mye lavere verdi om de skulle tvinges til å selges på det åpne markedet.
 • Dette øker verdien på eiendelene, det vil si den sikkerheten finansiøren har i utlån til en franchisetager.

En franchisegiver kan, i tilfelle det er nødvendig overfor banken, senke sitt krav til sikker­het uten for den saks skyld å ta noen egen, betydelig risiko.

 • Franchisegiveren kan stille en garanti for at konseptspesifikke eiendeler skal kunne selges til den som tar over franchisen ved en eventuell konkurs hos den aktuelle franchise-tageren.
 • Garantien kan utformes slik at selve overføringen ikke skjer før neste franchisetager skal starte sin virksomhet. På denne måten trenger ikke franchisegiveren å betale ut penger.
 • Hvis det er inventar eller utstyr det dreier seg om, kan prisen fastsettes til for eksempel laveste anskaffelses- og gjenanskaffelseskost minus avskrivninger for perioden utstyret har vært i bruk32.

Hva angår varelager, er det enda lettere for franchisegiveren å stille en garanti som er verdi­full for banken. I de aller fleste tilfeller er det relativt sikkert å garantere innkjøp av de varer som holdes av franchisetager, ettersom det samme sortimentet kontinuerlig selges av de andre enhetene i kjeden. Fordelene for banken er derfor følgende:

 • Et garantert marked for hele det aktuelle varelageret til en rimelig pris.
 • Banken kan være sikker på at varelageret ikke – som normalt for foretak som ikke driver franchise – selges til høystbydende for en brøkdel av verdien.

Franchisegiverens risiko i forbindelse med en varelagergaranti er altså i mange tilfeller svært lav. Verdien for banken er imidlertid høy. På denne måten har man laget en funk­sjon som gjør det vesentlig enklere å finansiere en ny franchisetager sammenlignet med det å finansiere et vanlig, nytt selskap.

 


32 Det må vurderes at prisen ikke avviker i en slik grad fra markedspris på angjeldende utstyr at man ikke møtes med omstøtelseskrav fra et konkursbo.

Kontakt oss