Vedlegg 1 – FRANCHISE – Valg av organiseringsform

Strategisk organisering

 • Innkjøpssamarbeid?
 • Eierintegrasjon?

Strategisk organisering

Integrasjon:

Eiermessig mellom konkurrenter

 • I sentralleddet eller under (Bama)

Strategisk begrunnelse

 • Hva er målet?
 • Øke verdier for eiere?
 • Bedre bunnlinjer?
 • Begge deler?
 • Salg av sentralledd (ett, flere, alle selskaper)?
  Innkjøpssamarbeid; Kefas, Rema/Bunnpris

Organisering etter kommersielle mål:

 • Samle medlemmenes eierinteresser i holdingselskap?
 • Invitere større aktør inn på eiersiden?
 • Nytt profilselskap (profil 1 og 2)
 • EMV-selskap
 • Egen grossist (distribunal)
 • Dual branding/Dual distribusjon/Dual franchise

Om innlåsing i sentralledd ønskes:

 • Lange bindingstider på medlemsavtaler
 • Innkjøpsrestriksjoner; minst 80 % av årsvolum
 • Overføring av knowhow/lisenser vedr. varemerker
 • Vektlegging av identitet og omdømme
 • Maksimalprisfastsettelser
 • Lokasjonsregulering
 • Assosieringsavtaler; Oppstrøms og/eller nedstrøms

Avtaleform:

 • Avhengig av virksomhet/kommersielle mål
 • Vare- og tjenesteyting
 • Salg over internett og hvordan?
 • Verdiskapning bare i lokale enheter?
 • Verdiskapning også i sentralleddet med innlåsing av verdikjede?

Suksesskriterier i kjeder

 • De tør å stå for noe
 • De skaper merverdi
 • De bruker butikken som medium i kombinasjon med øvrig markedskommunikasjon
 • De fokuserer på kostnadslederskap/lav pris
 • De er ledende innen bransjeglidning
 • De har klar strategi og stram styring
 • De er markedsaggressive og synlige innen sitt segment

Suksesskriterier

 • Absolutter:
 • Merverdi ved kjededeltagelse (målbar)
 • Forutsigbarhet
 • Klare roller/rolledeling – partsbeskrivelser
 • Lojalitetsforståelse
 • Langsiktighet/partnerskapsbygging

FRANCHISE

 • PRODUCT DISTRIBUTION FRANCHISING
 • SINGER SEWING MACHINES – 1863
 • COCA-COLA

TRADE NAME FRANCHISING

 • HOLIDAY INN
 • SHERATON
 • EXXON (ESSO) – 1970

BUSINESS FORMAT FRANCHISING

 • MC DONALD’S
 • AVIS
 • 7-ELEVEN

KJEDEKONSEPT

Hva skiller franchise fra andre kjedekonsepter?

 • Innad
 • Utad

HVA ER EN FILIALKJEDE?

En gruppe på tre eller flere detaljhandelsbedrifter som har samme eier og er underlagt en sentral ledelse og kontroll

 • driver ensartet virksomhet

HVA ER EN MEDLEMSKJEDE?

En samarbeidsgruppering bestående av flere uavhengige detaljforretninger som:

 • organiserer et nært samarbeid
 • gjennom et felleseid sentral-/engrosledd
 • med sikte på å effektivisere innkjøps- og salgsarbeidet samt visse administrative funksjoner
 • der en leverandør eier sentral-/engrosleddet, snakker man om en leverandørstyrt medlemskjede

HVA KJENNETEGNER ET FRANCHISEKONSEPT?

Overføring av knowhow, som er:

 • Hemmelig
 • Betydelig
 • Identifisert

M.a.o. for å bli franchisegiver må man sitte på et konsept som er:

 • a) gjennomtestet – med fordeler som gir reell merverdi og
 • b) beskrevet i en form som gjør konseptet overførbart

HVA ER FRANCHISE – DEFINISJON?

 • Driftsmetode omfattet av tidligere EF-kommisjonens forordning 4087/88 om gruppeunntak for franchise og någjeldende 2790/90 om anvendelse av EØS-avtalens art. 53, nr. 3 på kategorier av vertikale avtaler og samordnet praksis
 • Samarbeid mellom to selvstendige parter
 • hvor giver eier et komplett forretningskonsept
 • tager får lokale rettigheter til konseptet og
 • giver overfører knowhow og støtte vedrørende en forretnings­metode
 • mot betaling

M.a.o.: tale om overføring av en forretningsmetode.

SAMMENLIGNING MELLOM ULIKE DRIFTSFORMER
Motiv for å organisere/drive kjeden slik:

Filialkjede Tjene penger på drift
Full styring på «alt»
Kommisjon Tjene penger på drift
Sikre personlig initiativ
Sterk styring
Redusere risiko i siste ledd
Franchise Tjene penger på salg av knowhow, konsept eller på engrosfunksjonen

Økt ekspansjon/markedsmakt til lavere kostnad Sikre personlig initiativ/redusere risiko i siste ledd

Agentur Tjene på å kjøpe/selge varer

Ingen ansettelser

Nye produkter på nye markeder

Risiko på agent i innarbeidelsesfase

Provisjon Lokalkunnskap

Krav til reell merverdi kjedekonsept:

Filialkjede Kjeden setter egen standard
Kommisjon Kjeden setter i større grad standard enn kommisjonær
Franchise Et absolutt krav som er direkte knyttet til størrelsen på fee
Agentur Merverdi i produktets salgbarhet/personlige innsats

Kjeden domineres av:

Filialkjede Eier
Kommisjon Eier
Franchise Partner (giver og tager)
Agentur Hovedmann

Hvem eier butikkenes virksomhet/cash flow:

Filialkjede Kjedens eier
Kommisjon Kjedens eier
Franchise Franchisetager
Agentur Agent/hovedmann

Lønnsomhet for kjeden som helhet maksimeres slik:

Filialkjede I forhold til kjedens omsetning (dekningsbidrag)
Kommisjon I forhold til kjedens omsetning (dekningsbidrag)
Franchise Avkastning på investert kapital (egne penger)
Agentur Stor omsetning

Kjedens andel av verdikjeden:

Filialkjede Maksimal
Kommisjon Høy
Franchise Høy – lav
Agentur Lav

Butikkene finansieres av:

Filialkjede Kjedens eier
Kommisjon Kjedens eier
Franchise Giver eller tager
Agentur Agentene

(Svinn) risiko etc. bæres av:

Filialkjede Kjeden
Kommisjon Kommisjonæren
Franchise Franchisetager
Agentur Hovedmann (normalt vareprøver)

Kjedens styring av konsept:

Filialkjede 100%
Kommisjon Høy, men avhengig av de muligheter avtalen gir – og partenes etterlevelse av denne
Franchise Avhengig av Dokumentasjon, avtalens ivaretagelse av konsept rammene og partenes etterlevelse av denne
Agentur Stadig satt på prøve, men høy – avhengig av avtale, etterlevelse og faktisk håndhevelse

Kjede/driftsledelsens rolle vis-à-vis butikk:

Filialkjede Kontrollør (økonomisk), trener, pådriver/motivator
Kommisjon Kontrollør (økonomisk), trener, pådriver/motivator
Franchise Konseptmessig kontrollør, rådgiver, trener og pådriver/motivator
Agentur Pådriver/motivator, misjonær og tidvis rådgiver

Primærkompetanse som kreves i kjeden sentralt:

Filialkjede Drift Personalutvikling og opplæring Konseptutvikling Mar­kedsføring Innkjøp
Kommisjon Drift Opplæring av kommisjonær Konseptutvikling Markedsføring Innkjøp
Franchise Konseptutvikling Markedsføring Innkjøp Rådgivning og opp­læring av franchisetager
Agentur Innkjøp Markedsføring Samarbeid

Størrelse administrasjon:

Filialkjede Stor
Kommisjon Stor
Franchise Middels – liten
Agentur Middels – stor

Risiko/gevinstmulighet for «mellommannen»:

Filialkjede Lav risiko, begrenset gevinstmulighet
Kommisjon Lav/middels risiko, middels gevinstmulighet
Franchise Høyest risiko / Høyest gevinstmulighet
Agentur Varierende på begge punkter

KOMMERSIELLE SUKSESSKRITERIER FOR Å DRIVE EN KJEDE ER Å HA GJORT KLART:

 • hva alle skal gjøre (hva kunden alltid skal forvente av oss)
 • hva alle kan gjøre (hva vi i tillegg kan tilby kunden der de lokale markedsforhold åpner for dette)
 • hva ingen skal gjøre
 • hvordan kjeden skal organiseres/ha et konsept
 • hva er et konsept?

HVOR STERKT ER ET KONSEPT?

 • merkevaren (-tjenesten)
 • butikkonseptet/salgskonseptet
 • innkjøpsbetingelser/konsernbetingelser
 • kostnadsbesparende/produktivitetssøkende systemer, arbeidsdeling, driftsrutiner etc.
 • logistikk
 • manualer/kompetanseoverføring (opplæring)
 • kjede-/stammekultur
 • annen knowhow

HVILKEN SALGBAR MERKEVERDI HAR ET KONSEPT?

 • vis-à-vis å være selvstendig butikk i samme bransje? (hvilke merinntekter/kostnadsbesparelser gir det?)
 • i forhold til andre konsepter en driver kan investere pengene sine i?
 • hvor lønnsomt må konseptet være som ferdig utviklet
 • konsept for kjedekontoret?
 • henger disse regnestykkene sammen?

FREMGANGSFAKTORENE I FRANCHISING
Volumorientering

 • Gunstig forhandlingsposisjon
 • Styrking av innkjøpsbetingelser
 • Vekstorientering
 • Landsdekkende

Klar og ensartet profil

 • I kundepåvirkning
 • Kjeden, den enkelte butikk og medarbeider er merkevaren

Lojalitet mot konseptet

 • Ikke svikte kjerneverdier
 • Konkurransefordeler
 • Driftsprinsipper
 • Konseptutvikling gjennomføres på kollektiv basis
 • Pilotprosjekter

DE VIKTIGE FORBEREDELSENE

 • Planlegging
 • Pilotenheter
 • Dokumentere merverdi ved å delta i kjede
 • Analysen
 • Avtalene (franchiseavtale, aksjonæravtale og leverandøravtale)

UTVIKLING AV FRANCHISEPAKKEN

 • Franchisepakken
 • Basiskonsept for den lokale enheten
 • Navn og grafisk profil
 • Beskyttelse av rettighetene
 • Etableringskriterier
 • Materiale for rekruttering
 • Håndbok for den daglige driften
 • Utviklingsprogram
 • Startprogram
 • Franchiseavtalen

FALLGRUBER

 1. God idé, men ikke praktisk gjennomført (testet)
 2. Franchisegiver kjenner ikke suksesskriterier (fremgangsfaktorene)
 3. Salg av franchisegivers varer/tjenester/produkter som alibi
 4. Sikring leverandørens rolle som «leverandør» → taper fokus på franchisegiverrollen
 5. Nok fortjeneste til franchisetager?
 6. Mer enn én franchiseavtale
 7. For kort planleggings-/testfase
 8. Manglende forståelse for franchisegiverrollen, herunder ansvar for å skape merverdier
 9. Behovet for egne ressurser/dokumentasjon/opplæring
 10. Feil rekruttering – manglende kunnskap
 11. Manglende konsekvens v/konseptbrudd/avtalebrudd
 12. Manglende kunnskap om regelverk

Eiendomsmegling → finansieringsvirksomhetsloven § 2-7 (Kredittilsynet)

→ Konkurranseloven (Konkurransetilsynet)

SELSKAPSFORM / STRUKTUR

 • Franchisegiver → klar rolle – aksjeselskap adskilt fra andre i et konsern
 • Franchisetager → AS, enkeltmannsforetak, ANS
 • Daglig leder/konseptansvarlig
 • Aksjonæravtalen
 • Forkjøpsrett for franchisegiver ved salg av franchisetager
 • Kombinasjon over Franchise/egeneid
  Franchise/agentur
Kontakt oss