Franchiseprosjektet

De forberedelser man må gjøre før en ekspansjon med franchisetagere, gjøres best i prosjektform. Gjennom å følge en velprøvd modell vil man kunne fange opp alle pro­blemstillinger og ta alle beslutninger som er nødvendige. Vi pleier å kalle dette for Franchiseprosjektet. Gjennomfører man prosjektet sammen med en erfaren franchise­konsulent, vinner man mye hva angår vurderinger og beslutninger.

Franchiseprosjektet er den mest lønnsomme investering man kan gjøre hvis man har et ønske om å ekspandere med franchise. Franchiseprosjektet bør være lagt opp slik at det oppfyller følgende krav til hva prosjektet skal omfatte:

 • prosjektet skal dekke alle vesentlige franchisespørsmål
 • tvinge franchisegiveren til å ta stilling til viktige spørsmål for konseptet
 • produsere det skriftlige materialet som trengs for å ha en betryggende saksbehandling.

Franchiseprosjektet bør omfatte følgende elementer:

Strategiske vurderinger

De mest aktuelle strategiske vurderinger vil selvsagt variere mellom ulike konsepter, men de vil alltid påvirke innholdet i resten av prosjektet. Slike overveielser krever en god kombinasjon av kunnskap om det konseptet og markedet som er relevant for franchisen, kombinert med knowhow og erfaring med profesjonell franchise. Dvs. en kombinasjon av en konsepteier og en erfaren franchisekonsulent.

Eksempler på strategiske vurderinger som ofte må gjøres er:

 • Franchisegiverens selskapsstruktur må vurderes, som for eksempel:
  • et selskap som eier konsept og varemerke
  • et selskap som er franchisegiver
  • et selskap som selger varer og/eller tjenester til franchisetagerne.
 • Hvordan betalingsstrømmene bør gå i kjeden, som for eksempel: – Skal de endelige kundebetalingene gå gjennom franchisegiveren.
 • Skal franchisegiveren «eie» leieavtalen og fremleie til franchisetageren. (Gjelder i hovedsak detaljhandel og restaurantkjeder)
  • Skal franchisegiveren «eie» samtlige eller bare noen utleieenheter.
  • Hvordan vil leieavtale og franchiseavtale påvirke hverandre.
 • Hvis franchisetagerne skal få egne distrikter, bør man også ta hensyn til:
  • Skal franchisetageren ha en eksklusivitet i distriktet.
  • Hvilke krav skal stilles for at franchisetageren skal kunne beholde eksklusiviteten.
  • Hvordan sikrer man at eksklusiviteten ikke hindrer en mulig fusjon med eller oppkjøp av en annen kjede.
  • Hvordan sikrer man at eksklusiviteten ikke påvirker franchisegiverens evne til å selge kjeden.
 • Skal franchisetageren tillates og oppmuntres til å etablere flere enheter, dvs. danne cluster:
  • Hvor mange enheter bør en eventuell etableringsavtale inneholde.
  • Hvilke krav skal stilles til franchisetagerens kapital og organisatoriske ressurser.
  • Hvilke kvalitetsstandarder bør settes for at franchisegivere skal kunne etablere ytterligere i henhold til etableringsavtalen.

Av åpenbare grunner kan listen over strategiske vurderinger bli ganske lang. Hva som skal gjøres, må vurderes fra konsept til konsept basert på dagens forhold og hvordan markedet ser ut. For at kjeden skal lykkes, er det imidlertid helt avgjørende at vurderingene gjøres før man setter opp franchisekonseptet.

Franchiseprospektet

Franchiseprospektet kan sammenlignes med et emisjonsprospekt selv om det ikke omfattes av samme lovgivning. Franchiseprospektet er det dokument som beskriver forretningskonseptet, økonomien og samarbeidsmodellen. Dokumentet skal gi all relevant informasjon til en kommende franchisetager og dennes rådgivere og långiver. Flere av de nedenstående delmo­menter bør belyses i Franchiseprospektet.

Varemerket

Valg og registrering av varemerke.

Arbeidsfordeling mellom franchisegiver og franchisetager

Beslutte hvem som skal gjøre hva i samarbeidet. Dette påvirker styring og økonomi.

Markedsinndeling

Fastlegge eventuell inndeling i markedsområder, eksklusiviteter, antall lokale enheter i de

ulike markedsområder og lignende.

Avgifter, økonomi og finansiering

Hvordan de økonomiske forholdene eksakt skal se ut.

Supportkontorets funksjoner, servicenivå og samarbeidsråd

Hva er nødvendig? Hvordan vil det se ut over tid? Hva trengs av bemanning og kompetanse?

Franchise i lovgivningen – Franchiseavtalen

Bestemme hvordan de avgjørelsene vi har tatt skal formuleres i avtalen. Franchiseavtalen

konstrueres.

Rekruttering og markedsføring av franchisen

Hvordan bør rekruttering foretas, og hva er kriteriene?

Håndboken

Instruksjonsboken om hvordan franchisen skal drives.

I de kommende kapitler beskriver vi hva disse ulike elementene innebærer, hva de bør inneholde og hvorfor de er viktige. Vår beskrivelse av et franchiseprosjekt er generell, og ettersom hver forretningsidé er unik, må naturligvis tilpasninger gjøres med tanke på innhold og på hva man legger mest krefter i.

Kontakt oss