Avtaleloven

Denne loven har regler for hvordan avtaler skal inngås og oppheves. Siden franchise­samarbeidet nesten utelukkende er basert på en skriftlig kontrakt, bør begge parter være godt kjent med avtalelovens muligheter. Loven har bestemmelser for når en avtale kan bli erklært ugyldig, for eksempel ved tvang og svik.

Avtaleloven gir en viktig mulighet for justering eller sensurering av urimelige avtale­vilkår i henhold til § 36. Denne paragrafen kan anvendes dersom en bestemmelse anses urimelig med hensyn til omstendigheter ved kontraktens inngåelse eller senere. Et eksempel på forhold som kan gjøre at paragrafen kommer til anvendelse, er at franchise-tageren ikke har fått tilstrekkelig informasjon før vedkommende undertegnet avtalen og med riktig informasjon hadde handlet annerledes.

At franchiseavtalen til en viss grad endrer innhold via endringer i Håndboken, er også et avtalerettslig anliggende. Hvilke endringer kan gjøres, og hvordan? Har franchisetageren rett til å bestride eller heve avtalen? Jo klarere man regulerer disse spørsmålene, jo lettere blir det å løse problemene etter hvert som de oppstår.

Kontakt oss