Franchisetagerens økonomiske forutsetninger – undersøk dette tidlig i rekrutteringsprosessen

I et senere kapittel fordyper vi oss i spørsmålene rundt rekruttering av franchisetagere, men vi ønsker også i denne delen å peke på et forhold i rekrutteringsprosessen som er av avgjørende betydning for finansieringen av franchisetagere.

Kravet til minste aksjekapital ved stifting av aksjeselskap er 30.000 kroner, men dersom behovet for egenkapital er større, må eieren selvsagt investere i mer kapital. I tillegg til å satse selskapets egenkapital er det vanlig at en nyetablert næringsdrivende blir nødt til å avgi en personlig garanti for hele eller deler av de lån vedkommendes selskap tar opp i bank.

I kapittel 10, Franchiseavgiften, viser vi et eksempel hvor franchisetagerens selskap har en aksjekapital på kr 100.000. Utover denne krever banken en personlig garanti på kr 50.000 for de lån franchisetagerens selskap tar opp. For at det skal være mulig å stifte selskapet, kreves det altså – i vårt eksempel, men også i virkeligheten – at franchisetageren har minst kr 100.000 i kontanter og er «verdt» minst ytterligere kr 50.000 som garantist.

Når franchisegiveren søker etter interessenter for den aktuelle franchiseenheten, er et av de viktigeste kriteriene at kandidatene har en nettoformue som tåler den innsatsen det aktuelle konseptet krever. Med nettoformue menes her verdien av kandidatens eiendeler minus vedkommendes gjeld. Det er derfor viktig å kontrollere dette tidlig i rekrutterings­prosessen.

Det å stille spørsmål om en kandidats privatøkonomi kan for mange, spesielt i Norge, kjennes noe ubehagelig og vanskelig. Likevel er det nødvendig, fordi kandidaten kan ha en aldri så perfekt bakgrunn og virke som skreddersydd til franchisen, men hvis kandidaten ikke har tilstrekkelig med kapital, lar det seg ikke gjennomføre. Å oppdage en kandidats finansielle svakheter sent i rekrutteringsprosessen vil være negativt for begge parter.

En måte å forenkle rekrutteringsprosessen på er å informere om nødvendig kapital allerede i rekrutteringsannonsen. Dette er ikke det samme som nødvendig nettoformue, men gir allikevel en pekepinn for den som leser annonsen. La oss samtidig konstatere at det finnes betydelige ulemper med å annonsere om hvilke økonomiske krav som stilles:

  • Leseren forstår kanskje ikke budskapet i annonsen. Man må huske på at begreper som aksjekapital, egenkapital, totalkapital og nettoformue ikke er begreper som alle og enhver forstår betydningen av.
  • En stor sum kan skremme.
  • En sum må ofte plasseres i en sammenheng for å være forståelig og salgbar.

I norsk og svensk franchiseannonsering har det vært relativt uvanlig å nevne de finan­sielle kravene som er aktuelle. For likevel å understreke at det er visse krav, blir av og til følgende uttrykk brukt i stedet:

  • Du må ha en ordnet privatøkonomi.
  • Du må kunne skyte inn egenkapital.

I amerikansk franchiseannonsering derimot er det svært vanlig å nevne de finansielle kravene mer presist. Vanlige formuleringer i annonser er:

  • Minimum networth X00,000 $
  • Minimum capital required X00,000 $

Egentlig er den amerikanske måten å formulere seg på mer korrekt, i og med at kapital­behovet varierer såpass sterkt mellom de ulike franchisekonseptene, men det er også mer naturlig og vanlig å være åpen om hvor mye penger man har i USA enn i Norge.

Kontakt oss