Skatterett og arbeidsrett

Disse rettsområdene berører franchise når det gjelder avgrensningen mellom ansettelse og selvstendig næringsvirksomhet. Det er skjønnsmessige grenser etter norsk rett mel­lom en ansatt og en uavhengig og selvstendig næringsdrivende. Vi kan sammenfatte grensespørsmålet til at tre vilkår må være oppfylt: uavhengighet, overskudd og varighet. Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt, kan næringsvirksomheten i stedet bli å betrakte som et oppdrag eller en ansettelse. Den som i realiteten foretar en ansettelse, men benyt­ter en franchiseavtale, gjør seg trolig lett skyldig i brudd på arbeidsretten.

Kontakt oss