Den totale franchisefortjenesten – DTF

DTF er det samme som summen av både franchisetagerens og franchisegiverens fortjeneste for den aktuelle franchisen pr. etablering og er det totale overskuddet som finnes til fordeling mellom franchisegiver og franchisetager. La oss illustrere dette med et eksempel.

Figur 17 - DTF - Den totale franchisefortjenesten 170
Figur 17

Vi forutsetter at franchisegiveren i sin virksomhet selger varer og/eller tjenester til franchise-tageren. Franchisegiverens overskudd før franchiseavgift for den aktuelle franchisetageren er i dette eksempelet:

Franchisegiverens særkostnader beregnes vanligvis som de kostnader som er direkte knyttet til den enkelte franchisetager samt franchisegiverens øvrige kostnader delt på antall franchise tagere ved full ekspansjon. Franchisetagerens fortjeneste før franchiseavgift er i dette eksempelet:

Det totale franchiseoverskuddet blir således:

Overskuddet som nå finnes til deling, er det vi kaller DTF og som i ovenstående eksempel er 170. Franchisetagerens omsetning er i eksempelet 950, noe som betyr at DTF er ca. 18 % av franchisetagerens omsetning.

Når vi så skal gå i gang med å beregne franchiseavgiften, vet vi hvilket omfang som er matematisk mulig. Mer enn DTF er det ikke mulig å ta ut, eller som noen uttrykker det: «Der hvor intet er, taper selv keiseren sin rett».

Kontakt oss