Uformell myndighet

I en filialkjede som eies og drives av samme eier, finnes det et naturlig hierarki. Det er sjefen som bestemmer, og hver enhetssjef tar ordre fra sjefen. Dette skaper en effektiv linje mel­lom beslutning og handling. Betydningen av hurtighet i forbindelse med de nødvendige endringer må aldri undervurderes.

I en franchisekjede ser det som kjent litt annerledes ut. Det finnes altså ingen formell «befalsordning» av den typen som eksisterer mellom arbeidsgiver og arbeidstager, og kan beskrives som et gap mellom den besluttende og den utøvende makten.

Hvis en franchisearkitektur inneholder en sterk avtalerettslig og kompletterende styre­evne som ovenfor nevnt, er dette et godt fundament. Hvis franchisegiveren i tillegg, gjen­nom sine handlinger, bygger opp en sterk tillitskapitalhåndtering som også inkluderer god relasjonsbygging overfor kjedens franchisetagere, har en annen viktig forutsetning også kommet på plass. Med disse to utgangspunktene vil franchisegiveren styre franchise­kjeden med stort sett samme hastighet som en filialkjede. Man har således oppnådd det man innenfor franchise iblant kaller uformell myndighet.

Kontakt oss