Franchisetagerens forventninger

Franchisetagerens forventninger varierer selvfølgelig avhengig av hvordan vedkom­mende oppfattet foretaket da han eller hun gikk inn i kjeden. Felles for de fleste er dog at man forventer seg mer service og avkastning jo mer man betaler i franchiseavgift. Som vi har sagt tidligere, er det feil å tro at franchisetageren bare betaler for en viss service fra franchisegiveren. En stor del av avgiften er også retten til å bruke konseptet, og som nevnt i forrige kapittel, er det lett for franchisetageren å glemme dette jo mer han eller hun mener å kjenne konseptet.

Uavhengig av hvilke forhold som gjelder, finnes det noen områder der en franchisetager udiskutabelt har rett til å forvente handling. Noen eksempler er:

  • utdannelse og opplæring i hvordan man skal drive konseptet
  • rådgivning vedrørende den daglige driften; personalspørsmål, økonomi, produkter og tjenester
  • støtte i krisetider samt forebygging av kriser.
Kontakt oss