FranchisekvartettenTM

Franchisekvartetten består av franchisens franchiseavtale, håndbok, opplæring og kvali­tetsrevisjon. For at franchisegiver på en vellykket måte skal kunne forfølge spørsmålet om franchisetager har brutt franchiseavtalen hva gjelder å følge konseptet, er det nødvendig at koblingene mellom delene i Franchisekvartetten fungerer.

Figur: FranchisekvartettenTM
Figur: FranchisekvartettenTM
Franchiseavtalen

I franchiseavtalen henviser vi til Håndboken flere steder, og i enkelte konsepter foretas det kanskje mer enn 30–50 henvisninger til prosedyrer som forutsettes nærmere beskre­vet i Håndboken.

Vi spesifiserer i avtalen at franchisetageren skal drive sin virksomhet i henhold til anvisninger i Håndboken når det gjelder områder som etter sin art kan komme til å endres over tid. Regelen er at Håndboken er en forpliktende del av franchiseavtalen i sin seneste utgave.

Eksempel på slik tekst er:

 • Franchisetager skal aktivt markedsføre og selge det sortiment som angis i Håndboken.
 • Franchisetagers lokaler skal ha den ytre og indre utforming samt holde den profil og standard som er foreskrevet i Håndboken.
 • Franchisetager skal holde virksomheten åpen for kunder i den utstrekning som følger av Håndboken.
 • Franchisetager skal ha den organisasjon og servicegrad som fremgår av Håndboken.

Franchisegiver har en rett, men også en plikt til, å utvikle konseptet i forhold til mar­kedets behov og endringer. Som en konsekvens av dette endres også instruksjonene i Håndboken med bindende virkning for alle franchisetagere i kjeden.

I franchiseavtalen opplyser vi om at franchisetager må gjennomgå den opplæring og de kurs som franchisegiveren angir vedrørende konseptets drift .

Vi viser i franchiseavtalen også til at det finnes et eget kvalitetssikringsprogram og en revisjonsplan, produsert og dokumentert i Håndboken. Videre opplyses det i avtalen at franchisetageren må sørge for et visst kvalitetsnivå etter kvalitetssikringsprogrammet, for å opprettholde sine rettigheter i henhold til franchiseavtalen.

Håndboken

Det første kravet man må stille til Håndboken er at den inneholder de anvisninger som fremgår av franchiseavtalen. Videre må anvisningene i Håndboken være formulert slik at det fremgår hvorvidt det er tale om instrukser, eller hvorvidt det er tale om tips og råd.

For at franchisegiveren skal kunne hevde at franchisetageren har gjort seg skyldig i et brudd på avtalens bestemmelser og Håndbokens instruksjoner, må instruksjonene i Håndboken være relevante og målbare. Instruksjonene må altså være tydelige og gi opp­hav til så lite tolkning som mulig. Det skal også fremgå om den aktuelle instruksen krever opplæring av franchisetageren eller om den kan gjennomføres uten.

Kvalitetssikringsprogrammet, revisjonsplanen og de sanksjoner som franchisegiveren har rett til å iverksette, skal også være tydelig beskrevet i Håndboken.

Opplæring

Et forretningskonsept inneholder ofte en lang rekke med arbeidsmetoder som det er van-

skelig eller umulig å utføre uten opplæring og praktisk trening.

Det er derfor nødvendig at franchisegiveren tilbyr opplæring og at franchisetageren og

dens ansatte gjennomgår opplæringen.

For at franchisegiver skal kunne hevde at franchisetager har misligholdt forpliktelser

vedr. opplæring i avtale og håndbok, må man kunne vise til:

 • at nødvendig opplæring har vært tilgjengelig
 • at franchisetageren har deltatt i opplæringen, noe som best dokumenteres med signert kursbevis
 • at franchisetageren, alternativt, har nektet å gjennomføre den aktuelle opplæringen.

Ut i fra dette kan franchisegiveren hevde at franchisetageren har fått klare instrukser, samt har fått den opplæring som trengs for å kunne utføre konseptet på det nivået som kreves.

Kvalitetsrevisjon

For å sikre kvaliteten og korrigere dårlig utvikling av kjeden skal det være utviklet et kvalitetssikringsprogram og en revisjonsplan. Her er noen eksempler på kvalitetsnivåer som kan være aktuelle:

 • rett til å ekspandere (ofte nærmere beskrevet via presise kriterier)
 • normalt/godkjent nivå
 • korreksjon påkrevd
 • vesentlig mislighold.

Franchisegiveren bør kunne dokumentere at det konsekvent utføres kvalitetsrevisjoner og at alle franchisetagere omfattes av programmet. Dette gjøres enklest ved å dokumen­tere alle revisjoner, handlingsplaner og advarsler.

Sammendrag

Franchisekvartetten er altså en fremgangsmåte som sikrer at franchisegiveren kan styre kvalitetsnivået i kjeden med tilstrekkelig styrke. Ved å ha disse koblingene klart og tydelig dokumentert blir styrken på franchiseavtalen tilstrekkelig.

Kontakt oss