Nytt kapitel

Kapittel 15 – Rettslige reguleringer av franchise

Franchise er et forretningsmessig samarbeid mellom to frittstående næringsdrivende. Den ene næringsdrivende – franchisegiveren – har en forretningsidé og har rundt denne ideen skapt et konsept som blant annet inkluderer et varemerke. Den andre næringsdrivende – franchisetageren – ønsker å «leie» retten til å drive en lokal enhet (butikk, restaurant, kontor eller lignende) i henhold til det gitte konseptet og under den gitte merkevare.

Franchise som samarbeidsform forutsetter et juridisk rammeverk. Som med alle former for kommersielt samarbeid vil man raskt ende opp med en gjennomgang av det juri­diske regelverket, fordi franchise, som annen forretningsvirksomhet, er omgitt av lover og regler. I dette kapitlet går vi igjennom aktuelle rettsområder og lover. Formålet med gjennomgangen er ikke å gi en detaljert beskrivelse av de juridiske forholdene innen de ulike rettsområder i mellommannsretten, men snarere å vise hvordan de ulike rettsområder og lover berører franchise som fenomen. De som ønsker å fordype seg innenfor de respek­tive rettsområder, henvises til juridisk litteratur.

Kontakt oss