Noen praktiske råd

Test selv, bevis fremgangen

Eksemplets makt er stor. Når en franchisegiver ønsker å lansere et nytt produkt, sorti­ment, metode eller profil, er det alltid enklere hvis man kan referere til sine egne vellyk­kede tester. Det faktum at franchisegiver selv allerede vet at ideen vil fungere, er selvsagt en fordel. Selv om franchisegiveren har rett til å kreve at franchisetagerne skal gjennom­føre de endringene som franchisegiveren har besluttet, er det av enda større verdi om ideens levedyktighet i form av økt fortjeneste kan vises på forhånd.

Led gjennom ambassadørene

Hvis vi et øyeblikk ser bort fra den rent operative kvaliteten på franchisetagere, kan vi gjøre en inndeling i tre ulike kategorier.

Ambassadører

er den type franchisetagere som er fremgangsrike og som med glede representerer og markedsfører kjeden innad og utad. Slike franchisetagere er uvurderlige for kjeden, både som referanse utenfor og som inspiratorer og talspersoner innad i kjeden. Ambassadørene er ornamenter i kjeden og kjennetegnes ved sin lojalitet.

Arbeidshesten

Den franchisetager som lojalt og fremgangsrikt driver sin virksomhet innenfor konsep-tets rammer, kan man kalle for en arbeidshest. Vedkommende er alltid en god referanse, men er ikke et talerør som står på barrikadene for merkevare og kjede eller kommer med nyskapende innspill til kjedens utvikling.

Sinken og oppvigleren

er en franchisetager som til stadighet er i opposisjon mot konseptet og franchisegiveren. Blir det bråk, er det ofte en «oppvigler» som initierer og leder an misnøye og egger de øvrige. Dette vil ofte sinke konseptets sunne utvikling initiert av franchisegiver.

Spesielt når en større endring i konseptet skal gjennomføres, er det klokt å være ekstra nøye med forankringen og kommunikasjonen ut i kjeden74. Det overses ikke sjelden at de ulike mennesketyper krever ulik tilnærming og kommunikasjon. En god idé er å for­ankre beslutningen og tilnærmingen i en tretrinnsordning. Begynn med å sørge for at de mest vellykkede og positive franchisetagerne – ambassadørene – er med på å utforme endringen og, i visse fall, tester den sammen med franchisegiverens eventuelle egne enheter. Med hjelp fra ambassadørene blir det senere lettere å motivere den store gruppen av franchisetagere som gjerne følger etter. På denne måten gjennomføres endringen med smidighet for det store flertallet, og franchisegiver kan konsentrere seg om å overbevise de som alltid henger etter eller er i opposisjon. Ikke minst skaper det troverdighet at man beviser merverdier ved de krav man pålegger konseptets samarbeidspartnere via testing, og man vil kunne dempe konfliktnivået ved å velge en slik fremgangsmåte. Da starter det store svinghjulet som driver kjeden videre med stor kraft.

 


74 Vi ser at franchisegivere ikke alltid skiller på kommunikasjonsmåten overfor den nyoppstartede franchisetager og den svært erfarne. Dette vil kunne skape grobunn for misstemninger. Se mer om dette i boken Franchise F-Faktor; Franchisegivers guide til å forvalte franchiserelasjoner, av Greg Nathan.

Kontakt oss