Håndbokens bruksområder

I Håndboken kan franchisegiver tydeliggjøre alle materielle og immaterielle komponenter i konseptet, slik at det blir et enhetlig «produkt» som lar seg identifisere. Man kan dermed peke ut konseptet og si at det er dette man «leier». Den praktiske bruken av Håndboken kan opp­summeres i tre hovedområder: veiledning, opplæring og kvalitetssikring.

Veiledning

Håndboken fungerer som en instruksjonsbok for hvordan man skal drive virksomheten, og gir veiledning til franchisetagers daglige gjøremål. Alle vesentlige arbeidsmomenter bør beskrives, slik at alle spørsmål, som når, hvordan og hvorfor, besvares. Dermed kan også franchisetagerens ansatte bruke Håndboken som en guide i sitt daglige arbeid.

Opplæring

Når det gjelder mulighetene for å bruke Håndboken til opplæring, er det tale om to aspekter. Det ene er at Håndboken bør utformes slik at den på en fordelaktig måte kan anvendes som et utgangspunkt og underlag til den opplæring en franchisetager trenger for å kunne drive konseptet på en god måte.

Det andre aspektet er at en franchisegiver ikke kan anvende franchiseavtalens krav til franchisetagers etterlevelse av Håndboken uten at opplæring er en del av innholdet.

Dette skaper et behov for at Håndboken er tydelig. Dersom teksten i Håndboken blir for flytende og generell, gir dette et dårlig grunnlag for opplæring.

Et godt utgangspunkt er at det må være klart hva som er en bindende instruks og hva som bare er ment som generelle tips og råd.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring dreier seg om at det for kjedens fremgang er en nødvendighet at alle driver sin virksomhet i henhold til et felles konsept – både i kjeden som helhet og lokalt hos hver franchisetager. Hvis alle følger konseptet, betyr det at kundene etter hvert får et enhetlig bilde av hva som tilbys under varemerket. Dette er, som nevnt tidligere i denne boken, avgjørende for suksess. I kapittel 14, Drift av franchisekjede, finnes det en beskri­velse av hvordan kvalitetssikring i en franchisekjede fungerer. Det er viktig at det ut fra innholdet i Håndboken er lett å avgjøre hva som er rett og galt. Tydelighet er derfor nødvendig. I tillegg kreves det at alle viktige parametere i konseptet er målbare. For at man for eksempel skal kunne avgjøre om en franchisetager gjør det riktige med hensyn til renslighet i lokalene, må vi i Håndboken definere hva som er rent. Ellers vil det være umulig å si om franchisetager gjør det riktig eller ikke. Hvis renslighet er en viktig del av konseptet, er det viktig å kunne følge opp hvordan kjedens medlemmer håndterer dette punktet. For at Håndboken skal kunne tjene som underlag til kvalitetssikring, er det altså nødvendig at innholdet er både tydelig og målbart. Bruk av evalueringsskjemaer vil kunne være nyttige hjelpere, især for partene i en franchise med hensyn til hvordan de ulike krav i konseptet blir etterlevet.

Kontakt oss