Vedlegg

Franchisetagers markedsområde bør beskrives nøye. I avtalepraksis er franchisetagers geografiske plassering angitt på ulike måter – alt fra en adresse hvorfra franchisen skal drives, til eksakt angitt eksklusivområde. Er et definert eksklusivt markedsområde angitt, er det viktig at tolkningstvil unngås, og det mest hensiktsmessige er å lage et kart over området hvor grensene tydelig blir merket. Det har forekommet tvister i tilfeller der et territorium opprinnelig var oppgitt som én kommune, men hvor det senere ble delt opp eller slått sammen med en annen kommune. Det samme har skjedd der et territorium var definert etter et postnummer som senere ble endret av Posten. Selvsagt kan man løse disse konfliktene i etterkant, ved hjelp av partenes felles vilje ved avtaleinngåelse, men det vil alltid skape liten forutberegnelighet.

Et annet meget viktig vedlegg er Håndboken. Håndboken er et verktøy i den daglige virksomheten og må derfor være en integrert del av franchiseavtalen, som danner selve rammeverket og hjemmelsgrunnlaget for de dynamiske konseptforhold som er forutsatt beskrevet der. Den enkleste måten å gjøre dette på er å beskrive Håndboken i franchise­avtalens ulike bestemmelser om konseptet og dets utvikling og deretter ta den inn som et vedlegg til avtalen.

Det er viktig at alle enheter i en franchisekjede ser like ut og opererer i markedet på samme måte. Derfor er det vanlig at franchisegiveren utferdiger profilinstruksjoner for franchisetagers opptreden og valg av utstyr. Profilinstruksjonene kan inntas som et eget kapittel i Håndboken. Det kan også være annet som bør spesialtilpasses hver enkelt avtale, og som kan inntas som vedlegg. Slik kan man ha én standardtekst som alltid gjelder for avtalen, mens de nødvendige justeringer kan være med i form av vedlegg.

Kontakt oss